Tagged: sanad RSS

 • linuxpro 6:21 am on 25/08/2011 Permalink
  Tags: , sanad, Tiga sumber pastikan sahih hadis   

  Artikelku dalam Berita Harian : Tiga sumber pastikan sahih hadis 

  Tiga sumber pastikan sahih hadis
  Oleh Najahudin Lateh

  Pengkaji wajib teliti sanad kecuali daripada Bukhari, Muslim

  KITA sering mendengar dan membaca teks hadis Rasulullah SAW sama ada di surau, masjid serta media massa. Penyampaian itu sama ada secara teks asal atau terjemahan sangat baik dan digalakkan.

  Namun, suatu perkara yang selalu diambil ringan dalam proses penyampaian sesuatu hadis adalah berkaitan sumber dan kesahihannya daripada Nabi SAW. Oleh itu, sewajarnya penceramah, penulis atau pengkhutbah Islam berhati-hati dalam memilih dan menyebarkan hadis Rasulullah SAW.

  Usaha menjadikan hadis sebagai sumber sandaran hujah amat dialu-alukan tetapi ada beberapa disiplin ilmu hadis diabaikan oleh mereka yang menggunakan hadis. Antaranya memastikan hukum hadis itu sahih atau tidak.

  Ini boleh dilakukan dengan mengutip hukum klasifikasi hadis oleh pengarang, pengtahqiq (pengulas) atau melalui kajian sanad oleh pengguna hadis sendiri. Namun, ada beberapa perkara penting dalam membuat penilaian hukum hadis dalam sesuatu karya.

  Mereka yang mengutip hadis dalam karya sahih al-Bukhari dan sahih Muslim tidak perlu membuat kajian sanad hadis itu kerana hukum semua hadis kedua-duanya adalah sahih. Al-Bukhari dan Muslim hanya meriwayatkan hadis sahih dengan sanad yang baik.

  Kewujudan hadis dalam salah satu karya sahih itu sudah memadai untuk menghukum hadis sahih dan tidak perlu membuat kajian sanad lagi kerana matlamat kajian sanad adalah untuk mengetahui sahih atau tidak sesuatu hadis.

  Al-Nawawi menjelaskan, perbezaan antara karya sahih (al-Bukhari dan Muslim) dengan karya lain adalah kedua-duanya tidak perlu diteliti lagi, bahkan wajib beramal dengan hadisnya. Karya lain perlu diteliti dan didapati memenuhi syarat sahih. Pendapat ini adalah mazhab ahli hadis, bahkan Ibn al-Salah menyatakan hadis dalam kedua-dua karya tersebut adalah sahih secara qat’i (muktamad).

  Pengkaji hadis perlu menyatakan hukum hadis dalam karya selain sahih al-Bukhari dan sahih Muslim kerana hadis dalam karya lain ada yang sahih dan ada yang tidak.

  Pernyataan hukum boleh dimasukkan daripada tiga sumber iaitu menyatakan hukum hadis yang dinyatakan oleh pengarangnya; menyatakan hukum hadis yang dinilai oleh pengtahqiq atau penilaian kendiri oleh pengguna hadis melalui pengkajian sanad.

  Penyataan hukum hadis terutama dalam penulisan perlu kerana tidak semua karya hadis selain karya sahih al-Bukhari dan sahih Muslim mengandungi hadis sahih.

  Adalah tidak memadai sesuatu hadis itu dikatakan sahih hanya semata-mata kewujudannya dalam kitab seperti Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa’i kerana pengarang karya ini tidak meriwayatkan hadis sahih saja.

  Justeru, menjadi kewajipan pengkaji hadis membuat penelitian sanad dan menghukum hadis dalam karya itu. Selain itu, hukum sesuatu hadis sama ada sahih atau daif (lemah) mempunyai pertalian yang rapat dengan perawi sanad.

  Perlu diingatkan sesuatu hadis yang sanadnya dinilai sebagai daif tidak bermakna matan (teks) hadis itu juga daif. Kita jangan terlalu pantas menghukum sesuatu hadis itu sahih kerana semua perawi sanadnya sahih.

  Daif sanad tidak bererti matannya juga daif. Hadis yang sanadnya daif boleh menjadi sahih dengan kewujudan sanad lain bagi matan itu. Begitu juga sanad sahih tidak bermakna hadis juga sahih kerana mungkin terdapat syadh (keganjilan) atau ‘illat dalam matan.

  Satu aspek yang sering diperhatikan dalam kalangan pelajar dan pencinta hadis yang memberi hukum hadis berdasarkan pandangan seorang penulis karya biodata rawi.

  Contohnya, oleh kerana perawi disebut daif dalam satu karya perawi, maka ia dianggap daif dan hadisnya ditolak. Kita perlu berhati-hati dan jangan lekas menghukum.

  Al-Laknawi menjelaskan: “Wajib ke atas kamu untuk tidak tergesa-gesa menghukum jarh terhadap seorang perawi hanya semata-mata kerana penilaian sebahagian pengkritik sanad, melainkan engkau mesti meneliti kebenaran hal itu. Masalah ini amat penting dan banyak justifikasinya.

  “Kamu tidak berhak menerima penilaian seluruh orang yang mengkritik terhadap perawi yang mana pun. Kerap kali terdapat suatu hal yang menghalang diterima suatu kritikan, antaranya pengkritik itu sendiri kadang-kadang seorang yang dikritik. Oleh yang demikian, penilaian pengkritik sanad tidak boleh diterima begitu saja sehingga terdapat penilaian yang sama daripada orang lain.”

  Oleh kerana kelainan persepsi pengkritik sanad membicarakan seseorang perawi, pengkaji perawi hadis dianjur cermat dan tidak melulu menghukum seseorang perawi sebagai daif dengan hanya berpandukan kepada penilaian sesetengah ahli pengkritik sanad.

  Penulis adalah pensyarah di Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan boleh dihubungi melalui emel najahudin@salam.uitm.edu.my

  Artikel penuh ini disiarkan dalam akhbar Berita Harian pada 24 Ogos 2011 (Rabu) dan boleh dibaca di edisi onlinenya.

  Artikelku lain dalam Berita Harian :
  MLM ikut syariah bukan taja downline
  Pelaburan internet dibenarkan selagi patuhi syarak
  Keupayaan berdakwah secara maya masih terhad

  Artikel-artikelku dalam Utusan di sini.

   
 • linuxpro 4:07 pm on 11/05/2011 Permalink
  Tags: , matan, , rawi, sanad   

  Jangan lekas menghukum hadith melalui satu buku biodata perawi sahaja 

  Seperti diketahui, hukum sesuatu hadith sama ada sahih atau daif mempunyai pertalian yang rapat dengan perawi sanad. Walaupun begitu, kita jangan terlalu pantas menghukum sesuatu hadith itu sahih kerana semua perawi sanadnya sahih. Begitu juga daif sanad tidak bererti matannya juga daif. Ini kerana hadith yang sanadnya daif boleh menjadi sahih dengan kewujudan sanad lain bagi matan tersebut. Begitu juga sanad sahih tidak bermakna hadith juga sahih kerana mungkin terdapat syadh atau `illat dalam matan tersebut. Penilaian kita perlu kemas dan berdisplin. Aku telah jelaskan perkara ini dalam satu artikel lepas.

  Satu aspek lain yang sering aku perhatikan terdapat di kalangan pelajar dan pencinta hadith yang terus memberi hukum hadith berdasarkan pandangan seorang penulis karya biodata rawi. Sebagai contoh, oleh kerana perawi si anu bin si anu disebut sebagai daif dalam satu karya perawi, maka ia terus dianggap sebagai daif dan hadithnya terus ditolak. Seharusnya, kita perlu berhati-hati dan jangan lekas menghukum. Ini kerana seorang pengkritik, penulis biodata perawi atau kita namakan sebagai ahli al-Jarh wa al-Ta`dil ada kepelbagainya dalam pelbagai aspek.

  Di kalangan mereka sendiri, ada yang begitu banyak membicarakan perawi seperti Ibn Ma`in dan Abi Hatim; ada yang kurang sedikit seperti Imam Malik dan Syu`bah; dan ada yang membicarakan beberapa perawi seperti Ibn `Uyaynah dan Imam Syafi`i. Perbicaraan tentang al-Jarh wa al-Ta`dil ini adalah berdasarkan ijtihad dan usaha menyelidik yang bersungguh-sungguh terhadap perawi. Ini dinyatakan oleh al-Mundhiri, “Ikhtilaf mereka (iaitu ahli al-Jarh wa al-Ta`dil) seperti ikhtilaf ahli fekah, setiap perkara itu mempunyai ijtihad.” Oleh kerana ini merupakan ijtihad dan persepsi ulama al-Jarh wa al-Ta`dil dalam membuat penilaian, terdapat kelainan sikap mereka dalam menilai seseorang perawi. Al-Dhahabi mengklasifikasikan mereka ini kepada tiga kelompok, iaitu al-Mutasahilun, al-Mutawasitun dan al-Mutasyaddidun.

  Golongan al-Mutasahilun merupakan mereka yang longgar dalam melakukan penelitian terhadap kualiti perawi seperti al-Tirmidhi, Ibn Hibban dan al-Hakim. Malah al-Hakim dikenali di kalangan ulama hadith dengan tasahul (bermudah-mudah) dan mensahihkan hadith yang da`if serta hadith yang mawdu`.” Sebab itulah kitab al-Hakim, Al-Mustadrak `ala al-Sahihayn yang merupakan karya yang menghimpunkan hadith menurut syarat al-Bukhari dan Muslim atau syarat salah satunya dikatakan terdapat hadith yang tidak menurut syarat mereka, bahkan al-Dhahabi dalam al-Mizan menyebutkan ¼ daripadanya adalah hadith da`if dan dalam Tadhkirah disebutkan terdapat di dalamnya hadith mawdu’. Sebagai contohnya hadith : “Aku adalah gedung ilmu dan `Ali pintunya. Siapa yang ingin memasuki gedung, datanglah ke pintu (`Ali)” Pada sanadnya terdapat nama Abu al-Salt `Abd al-Salam bin Salih yang dianggap oleh al-Hakim sebagai thiqah. Al-Dhahabi menolak dengan menyebut hadith ini mawdu’ dan Abu al-Salt seorang yang tidak thiqah, sementara al-Daylami telah memuatkan hadith ini dalam karya da`ifnya. Walaupun begitu, al-Hakim dikatakan mengarang al-Mustarak pada penghujung umurnya dan dalam keadaan pelupa. Ini terbukti apabila dia meriwayatkan hadith daripada `Abd al-Rahman bin Zayd bin Aslam, sedangkan dalam karya beliau tentang kualiti perawi, beliau mengatakan perawi ini telah meriwayatkan hadith mawdu` daripada bapanya, iaitu hadith : “Sesungguhnya kapal Nuh telah tawaf di Baitullah dan solat di belakang maqam (Ibrahim) dua rakaat).

  Golongan Al-Mutawasitun pula merupakan mereka yang sederhana, iaitu mereka yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar ketika membicarakan perawi seperti Imam Ahmad, Abu Zur`ah al-Razi dan Ibn `Adi. Walau pun ahli al-Jarh wa al-Ta`dil ini dianggap sederhana, pada sesuatu ketika mereka bertegas dan kadang-kadang berlembut dalam menilai perawi. Sebagai contohnya, Ibn `Adi akan bertegas dengan puak madhhab Hanafi, sedangkan Imam Ahmad berkeras dengan siapa yang berkata al-Qur’an adalah makhluk.

  Al-Mutasyaddidun pula ialah golongan yang ketat dan mudah mentajrih perawi walaupun dengan kesalahan yang kecil ketika melakukan penelitian terhadap perawi. Antara mereka yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah Syu`bah bin al-Hajjaj, Yahya bin Sa`id al-Qattan, Malik bin Anas, Yahya bin Ma`in, `Ali bin al-Madini, Abu Hatim al-Razi dan al-Nasa’i. Malah, al-Nasa’i telah menyatakan beberapa orang perawi sebagai da`if walaupun diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari seperti Isma`il bin `Abd Allah dan `Asim bin `Ali al-Wasiti serta oleh Muslim seperti Suwayd bin Sa`id.

  Oleh kerana kelainan persepsi ahli al-Jarh wa al-Ta`dil dalam membicarakan seseorang perawi, para pengkaji perawi hadith dianjur supaya cermat dan tidak melulu menghukum seseorang perawi sebagai al-Jarh dengan hanya berpandukan kepada penilaian sesetengah ahli al-Jarh wa al-Ta`dil.

  Al-Laknawi menjelaskan, “Wajib ke atas kamu untuk tidak tergesa-gesa menghukum jarh terhadap seorang perawi hanya semata-mata kerana penilaian sebahagian ahli al-Jarh wa al-Ta`dil, melainkan engkau mesti meneliti kebenaran hal itu. Masalah ini amat penting dan banyak justifikasinya. Kamu tidak berhak menerima penilaian seluruh orang yang menjarh terhadap perawi yang mana pun. Kerap kali terdapat suatu hal yang menghalang diterima suatu jarh, antaranya penjarh itu sendiri kadang-kadang seorang yang dijarh. Oleh yang demikian, penilaian al-Jarh wa al-Ta`dilnya tidak boleh diterima begitu sahaja sehingga terdapat penilaian yang sama daripada orang lain. Ibn Hajar menjelaskan dalam biografi Ahmad bin Syubayb setelah mengemukakan penilaian al-Azdi yang berkata, ‘tidak diterima’. Berkata Ibn Hajar, ‘Tidak seorang pun menerima penilaian ini, bahkan al-Azdi sendiri seorang yang tidak diterima.’ Begitu juga penjarh termasuk di antara orang yang sangat memperketat dan memperberat. Terdapat sejumlah ulama al-Jarh wa al-Ta`dil yang sangat memperketat perkara ini dengan menjarh perawi hanya dengan kecacatan yang sedikit. Orang seperti ini penilaian thiqahnya dapat diterima, sementara penilaian jarhnya tidak dapat diterima melainkan terdapat penilaian serupa daripada orang lain yang sederhana. Antara mereka ialah Abu Hatim, al-Nasa`i, Ibn Ma`in, Ibn al-Qattan, Yahya al-Qattan dan Ibn Hibban. Mereka dikenali sebagai orang yang berlebihan dan keras dalam menjarh. Setiap pengkaji hendaklah berhati-hati dan berfikir dahulu terhadap perawi yang hanya dinilai jarh oleh mereka.”

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel