Tagged: perawi RSS

 • linuxpro 12:43 pm on 27/09/2012 Permalink
  Tags: al-Mu’talif dan al-Mukhtalif dan al-Mutasyabih, , Mengenali perawi hadith yang al-Muttafiq dan al-Muftarik, perawi   

  Mengenali perawi hadith yang al-Muttafiq dan al-Muftarik, al-Mu’talif dan al-Mukhtalif dan al-Mutasyabih 

  Perawi hadith sangat ramai. Seringkali berlaku kesilapan dalam mengenali mereka. Kesilapan berlaku sama ada tersalah orang, bertukar orang, bertukar huruf, titik huruf, baris dan sebagainya. Ini kerana di kalangan perawi ramai yang mempunyai nama yang sama, nama bapa dan datuk yang sama, kunniyah atau laqab yang sama dan sebagainya. Ada pula perawi yang mempunyai ejaan yang sama tetapi sebutkan barisnya adalah berlainan. Kadang-kadang pengumpul hadith hanya mencatatkan nama samaran perawi sahaja dan ini menyukarkan bagi orang awam untuk mengenalinya.

  Sedikit kesilapan dalam membuat proses pengecaman perawi boleh mendatangkan musibah yang besar, terutama dari aspek al-Jarh wa al-Ta’dil. Sebagai contohnya, terdapat nama dua perawi yang serupa tetapi seorang siqah dan seorang lagi daif. Kesilapan mengecam seorang perawi siqah tetapi dikatakan maudu’ (pereka hadith) sedangkan itu adalah orang lain boleh membawa kepada penolakan hadith tersebut.

  Justeru, seorang pelajar dan pengkaji hadith seharusnya mengetahui dengan tepat perawi tersebut sama ada dari aspek latar belakang, tarikh meninggal dunia, nasab, nama samaran, tabaqat, guru serta murid mereka dan sebagainya berkaitan perawi tersebut. Untuk mengenali perawi yang sukar dikenali tersebut, pelajar hadith hendaklah mempunyai kemahiran menyelidik disamping sering merujuk karya-karya ulama’ hadith yang telah membincangkannya.

  Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan proses penyelidikan dan pengecaman perawi seperti berikut :
  1. Al-Muttafiq dan al-Muftarik
  Iaitu perawi yang berbeza tetapi mempunyai persamaan ejaan dan sebutan dari aspek nama, nama bapa dan ke atas, kunniyah (panggilan), laqab (gelaran), nasab keturunan dan sebagainya. Maksudnya satu nama yang dikongsi oleh ramai perawi.

  Sebagai contohnya nama Abdullah sahaja daripada kalangan Sahabat berjumlah lebih 300 orang. Sebab itu terdapat empat Sahabat yang banyak meriwayatkan hadith dikenali dengan al-Abadillah. Justeru mereka dikenali dengan nama Ibn Umar (juga lebih dikenali tinggal di Madinah), Ibn Abbas (Basrah), Ibn Zubair (Mekah) dan Ibn Mas’ud (Kufah).

  Perawi yang sama namanya dan nama bapa ialah seperti nama Umar bin al-Khattab yang dikongsi dengan enam perawi berlainan dan Anas bin Malik yang dikongsi oleh lima orang perawi. Begitu juga nama al-Khalil bin Ahmad mempunyai enam orang yang berbeza. Contoh yang sama dengan nama perawi, bapa dan datuk ialah seperti Ahmad bin Ja’far bin Hamdan yang berkongsi dengan empat orang sementara gelaran Abu Umran al-Jawni mempunyai dua orang yang berlainan.

  Untuk mengecam perawi yang nama sama begini, pengkaji hadith hendaklah memastikan periwayatan berlaku pada satu zaman. Justeru, perawi yang bersamaan tersebut dikenali melalui tarikh mereka meninggal dunia yang menunjukkan mereka pernah hidup sezaman dan berguru dengan guru atau perawi yang diriwayatkan hadith tersebut.

  2. Al-Mu’talif dan al-Mukhtalif
  Iaitu perawi yang mempunyai persamaan ejaan tetapi berbeza sebutan dari aspek nama, kunniyah (panggilan), laqab (gelaran) dan nasab keturunan.

  Sebagai contohnya, ejaan nama (Ba’ Shin Ra’) biasanya disebut nama perawi dengan baris bawah pada huruf Ba’ (Bisr). Namun, terdapat empat orang perawi yang berbeza kerana sebutan nama mereka dengan baris hadapan (Busr). Mereka ialah Abdullah bin Busr, Busr bin Said, Busr bin Ubaidillah dan Busr al-Daylami. Begitu juga perawi lain yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan sebutan seperti Salam dan Sallam dan Miswar dan Musawwar. Kadang-kadang, terdapat pula perawi yang berlainan huruf ejaan tetapi sebutannya hampir sama seperti al-Bazzaz (dengan Zai’) dan al-Bazzar (dengan Ra’), al-Azra’i dan al-Adra’i, Hizam dan Haram serta al-Thawri dan al-Tawwazi.

  Perbezaan begini hanya boleh dibuat pengecaman melalui kemahiran tinggi pengkaji hadith. Ini kerana sebutan untuk perawi yang juga berbeza ini hanya diketahui dan dijaga melalui hafalan sahaja selain daripada penggunaan sebutan yang masyhur di kalangan ahli hadith.

  3. Al-Mutasyabih
  Iaitu perawi yang mempunyai persamaan ejaan dan sebutan, tetapi terdapat perbezaan pada sebutan nama bapa walaupun sama pada ejaannya. Begitu juga sebaliknya iaitu perbezaan terdapat pada nama perawi tetapi persamaan pada nama bapa.

  Sebagai contohnya, nama perawi sama, tetapi nama bapa perawi berbeza seperti kebanyakkan nama Musa bin Ali dieja dan disebut dengan baris atas huruf (Ain) kecuali bapa perawi bernama Musa bin Ulai bin Rabah al-Laghmi yang disebut dengan baris hadapan. Contoh lain nama Muhammad bin ‘Aqil (baris atas) dan Muhammad bin ‘Uqail (baris hadapan) Abu ‘Amru al-Saibani (huruf Sin) dan Abu ‘Amru al-Syaibani (huruf Syin). Begitu juga sebaliknya, contohnya nama perawi yang berbeza, tetapi bersamaan pada nama bapa seperti Suraij bin al-Nu’man (huruf Sin dan Jim) dan Syuraih bin al-Nu’man (huruf Syin dan Ha’), Amru bin Zararah dan Umar bin Zararah serta Hayyan al-Asadi dan Hanan al-Asadi.

  Al-Mutasyabih juga meliputi nama perawi dan nama bapa yang sama pada ejaan dan sebutan, tetapi nama mereka ada yang dahulu dan ada yang dibelakang. Contohnya, perawi bernama al-Aswad bin Yazid dan Yazid bin al-Aswad adalah dua perawi yang berlainan. Begitu juga jika terdapat perbezaan pada huruf yang dahulu dan yang dibelakang seperti serta Ayyub bin Sayyar (huruf Sin dahulu) dan Ayyub bin Yasar (huruf Ya’ dahulu).

  Terdapat beberapa istilah lain berkaitan dengan nama-nama perawi. Antaranya seperti berikut al-Muhmal iaitu perawi yang meriwayatkan daripada dua perawi yang sama nama tanpa disebut sesuatu yang membezakannya; al-Mubham iaitu perawi yang tidak jelas namanya pada matan atau sanad sama ada lelaki atau perempuan; dan al-Mufradat iaitu seorang perawi sahaja yang dikenali dengan sesuatu nama, kunniyah atau laqab dan tidak digunakan oleh orang lain.

  Najahudin Lateh
  Shah Alam
  27 September 2012

   
 • linuxpro 4:07 pm on 11/05/2011 Permalink
  Tags: , matan, perawi, rawi,   

  Jangan lekas menghukum hadith melalui satu buku biodata perawi sahaja 

  Seperti diketahui, hukum sesuatu hadith sama ada sahih atau daif mempunyai pertalian yang rapat dengan perawi sanad. Walaupun begitu, kita jangan terlalu pantas menghukum sesuatu hadith itu sahih kerana semua perawi sanadnya sahih. Begitu juga daif sanad tidak bererti matannya juga daif. Ini kerana hadith yang sanadnya daif boleh menjadi sahih dengan kewujudan sanad lain bagi matan tersebut. Begitu juga sanad sahih tidak bermakna hadith juga sahih kerana mungkin terdapat syadh atau `illat dalam matan tersebut. Penilaian kita perlu kemas dan berdisplin. Aku telah jelaskan perkara ini dalam satu artikel lepas.

  Satu aspek lain yang sering aku perhatikan terdapat di kalangan pelajar dan pencinta hadith yang terus memberi hukum hadith berdasarkan pandangan seorang penulis karya biodata rawi. Sebagai contoh, oleh kerana perawi si anu bin si anu disebut sebagai daif dalam satu karya perawi, maka ia terus dianggap sebagai daif dan hadithnya terus ditolak. Seharusnya, kita perlu berhati-hati dan jangan lekas menghukum. Ini kerana seorang pengkritik, penulis biodata perawi atau kita namakan sebagai ahli al-Jarh wa al-Ta`dil ada kepelbagainya dalam pelbagai aspek.

  Di kalangan mereka sendiri, ada yang begitu banyak membicarakan perawi seperti Ibn Ma`in dan Abi Hatim; ada yang kurang sedikit seperti Imam Malik dan Syu`bah; dan ada yang membicarakan beberapa perawi seperti Ibn `Uyaynah dan Imam Syafi`i. Perbicaraan tentang al-Jarh wa al-Ta`dil ini adalah berdasarkan ijtihad dan usaha menyelidik yang bersungguh-sungguh terhadap perawi. Ini dinyatakan oleh al-Mundhiri, “Ikhtilaf mereka (iaitu ahli al-Jarh wa al-Ta`dil) seperti ikhtilaf ahli fekah, setiap perkara itu mempunyai ijtihad.” Oleh kerana ini merupakan ijtihad dan persepsi ulama al-Jarh wa al-Ta`dil dalam membuat penilaian, terdapat kelainan sikap mereka dalam menilai seseorang perawi. Al-Dhahabi mengklasifikasikan mereka ini kepada tiga kelompok, iaitu al-Mutasahilun, al-Mutawasitun dan al-Mutasyaddidun.

  Golongan al-Mutasahilun merupakan mereka yang longgar dalam melakukan penelitian terhadap kualiti perawi seperti al-Tirmidhi, Ibn Hibban dan al-Hakim. Malah al-Hakim dikenali di kalangan ulama hadith dengan tasahul (bermudah-mudah) dan mensahihkan hadith yang da`if serta hadith yang mawdu`.” Sebab itulah kitab al-Hakim, Al-Mustadrak `ala al-Sahihayn yang merupakan karya yang menghimpunkan hadith menurut syarat al-Bukhari dan Muslim atau syarat salah satunya dikatakan terdapat hadith yang tidak menurut syarat mereka, bahkan al-Dhahabi dalam al-Mizan menyebutkan ¼ daripadanya adalah hadith da`if dan dalam Tadhkirah disebutkan terdapat di dalamnya hadith mawdu’. Sebagai contohnya hadith : “Aku adalah gedung ilmu dan `Ali pintunya. Siapa yang ingin memasuki gedung, datanglah ke pintu (`Ali)” Pada sanadnya terdapat nama Abu al-Salt `Abd al-Salam bin Salih yang dianggap oleh al-Hakim sebagai thiqah. Al-Dhahabi menolak dengan menyebut hadith ini mawdu’ dan Abu al-Salt seorang yang tidak thiqah, sementara al-Daylami telah memuatkan hadith ini dalam karya da`ifnya. Walaupun begitu, al-Hakim dikatakan mengarang al-Mustarak pada penghujung umurnya dan dalam keadaan pelupa. Ini terbukti apabila dia meriwayatkan hadith daripada `Abd al-Rahman bin Zayd bin Aslam, sedangkan dalam karya beliau tentang kualiti perawi, beliau mengatakan perawi ini telah meriwayatkan hadith mawdu` daripada bapanya, iaitu hadith : “Sesungguhnya kapal Nuh telah tawaf di Baitullah dan solat di belakang maqam (Ibrahim) dua rakaat).

  Golongan Al-Mutawasitun pula merupakan mereka yang sederhana, iaitu mereka yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar ketika membicarakan perawi seperti Imam Ahmad, Abu Zur`ah al-Razi dan Ibn `Adi. Walau pun ahli al-Jarh wa al-Ta`dil ini dianggap sederhana, pada sesuatu ketika mereka bertegas dan kadang-kadang berlembut dalam menilai perawi. Sebagai contohnya, Ibn `Adi akan bertegas dengan puak madhhab Hanafi, sedangkan Imam Ahmad berkeras dengan siapa yang berkata al-Qur’an adalah makhluk.

  Al-Mutasyaddidun pula ialah golongan yang ketat dan mudah mentajrih perawi walaupun dengan kesalahan yang kecil ketika melakukan penelitian terhadap perawi. Antara mereka yang termasuk dalam klasifikasi ini ialah Syu`bah bin al-Hajjaj, Yahya bin Sa`id al-Qattan, Malik bin Anas, Yahya bin Ma`in, `Ali bin al-Madini, Abu Hatim al-Razi dan al-Nasa’i. Malah, al-Nasa’i telah menyatakan beberapa orang perawi sebagai da`if walaupun diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari seperti Isma`il bin `Abd Allah dan `Asim bin `Ali al-Wasiti serta oleh Muslim seperti Suwayd bin Sa`id.

  Oleh kerana kelainan persepsi ahli al-Jarh wa al-Ta`dil dalam membicarakan seseorang perawi, para pengkaji perawi hadith dianjur supaya cermat dan tidak melulu menghukum seseorang perawi sebagai al-Jarh dengan hanya berpandukan kepada penilaian sesetengah ahli al-Jarh wa al-Ta`dil.

  Al-Laknawi menjelaskan, “Wajib ke atas kamu untuk tidak tergesa-gesa menghukum jarh terhadap seorang perawi hanya semata-mata kerana penilaian sebahagian ahli al-Jarh wa al-Ta`dil, melainkan engkau mesti meneliti kebenaran hal itu. Masalah ini amat penting dan banyak justifikasinya. Kamu tidak berhak menerima penilaian seluruh orang yang menjarh terhadap perawi yang mana pun. Kerap kali terdapat suatu hal yang menghalang diterima suatu jarh, antaranya penjarh itu sendiri kadang-kadang seorang yang dijarh. Oleh yang demikian, penilaian al-Jarh wa al-Ta`dilnya tidak boleh diterima begitu sahaja sehingga terdapat penilaian yang sama daripada orang lain. Ibn Hajar menjelaskan dalam biografi Ahmad bin Syubayb setelah mengemukakan penilaian al-Azdi yang berkata, ‘tidak diterima’. Berkata Ibn Hajar, ‘Tidak seorang pun menerima penilaian ini, bahkan al-Azdi sendiri seorang yang tidak diterima.’ Begitu juga penjarh termasuk di antara orang yang sangat memperketat dan memperberat. Terdapat sejumlah ulama al-Jarh wa al-Ta`dil yang sangat memperketat perkara ini dengan menjarh perawi hanya dengan kecacatan yang sedikit. Orang seperti ini penilaian thiqahnya dapat diterima, sementara penilaian jarhnya tidak dapat diterima melainkan terdapat penilaian serupa daripada orang lain yang sederhana. Antara mereka ialah Abu Hatim, al-Nasa`i, Ibn Ma`in, Ibn al-Qattan, Yahya al-Qattan dan Ibn Hibban. Mereka dikenali sebagai orang yang berlebihan dan keras dalam menjarh. Setiap pengkaji hendaklah berhati-hati dan berfikir dahulu terhadap perawi yang hanya dinilai jarh oleh mereka.”

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel